I. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ 

Чл. 1 (1) Настоящият документ представлява Общи условия, съгласно които „Ай МЮЗ“ ЕООД, ЕИК 202 906 715, със седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Вардар 30, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, извършва продажба на стоки на своите ПОТРЕБИТЕЛИ посредством Електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет: http://www.muse2design.bg, наричан по-долу „Електронен магазин“. Приемането на настоящите Общи условия от Потребителите на Електронния магазин е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Електронния магазин и съответния Потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от Потребителя се извършва чрез маркирането на полето “ Прочел съм и съм съгласен с общите условия за ползване на сайта“ в рамките на процедурата по подаване на поръчка от Потребител, за който не се изисква регистрация и притежава статут на “гост” на Електронния магазин, и след като Потребителят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

II.ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Наименование на Доставчика: „Ай МЮЗ“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Вардар 30

3. Адрес за упражняване на дейността: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Вардар 30

4. Данни за кореспонденция: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. Вардар 30, еmail: shop@muse2design.bg, телефон: +359 56 701 306

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202 906 715 (Търговски регистър към Агенция по вписванията).

7. Надзорни органи:

A. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: (02) 91-53-518 Email: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg

B. Комисия за защита на потребителите Адрес: 8000, гр.Бургас, пл."Гаров" № 18 и 18А тел.: 056 / 841246 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg Адрес и контакти на Комисия за защита на потребителите на територията на София-град и София – област: Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3,4 и 6; Тел: 02/933 0565 /гр. София/; 02/933 0563 /София – област/ Факс: 02/9884218

C. Комисия за защита на конкуренцията София 1000, бул. "Витоша" №18 Телефон: (02) 935 61 13 Факс: (02) 980 73 15 Уеб сайт: www.cpc.bg 8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 102822166

III.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

чл. 2. Сайтът e Електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.muse2design.bg/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Електронния магазин стоки, включително и следното:

1.Да подават поръчки за покупка като “гости” на Електронния магазин, без изискване за регистрация и създаване на клиентски профил на Потребителя;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в интернет на адрес: http://www.muse2design.bg/;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния магазин;

4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно поддържаните от Електронния магазин начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронния магазин;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет.

Чл. 3. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 4. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронния магазин чрез интернетфейса на Достачика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес: http://obuvki-klondike.bg или друго средство за комуникация от разстояние; (2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. (3) Потребителите имат право да поправят допуснати грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика. Доставчикът осигурява подходящи и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, като се предоставя възможност за премахване на артикул от кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане. (4) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Електронния магазин в Интернет. Всички цени, посочени в Електронния магазин са в български лева, с включено ДДС. Доставчикът си запазва правото едностранно да променя цените на предлаганите в електронния магазин стоки. Промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване в Електронния магазин. След извършена поръчка на определен артикул с променена цена, Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на извършване на поръчката.

(5) Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите общите условия.

(6) Цената на доставката е изцяло за сметка на Получателя, независимо от стойността на поръчаната стока. Доставчикът използва услугите на куриерска фирма ЕКОНТ. Доставката се извършва до посочен от Потребителя адрес или до офис на курирерска фирма ЕКОНТ в съответния град. Обикновения срок за доставка на поръчки, направени чрез електронния магазин е до 3 работни дни, след потвърждение на направената поръчка. Доставка на стоки не се извършва в неделя и в официални празници. Условията на доставката ще бъдат обявени на интернет страницата на Електронния магазин в раздел „ ДОСТАВКА И ПЛАЩАНИЯ“.

(7) В случай, че Потребителят избере друга куриерска фирма, която да достави стоката, различна от ЕКОНТ, тогава разходите за доставка на стоката са за сметка на Потребителя.

(8) В случай, че Потребителят желае да върне закупената стока, разходите по връщане на стоката са сметка на Потребителя.

(9) Разходите за доставка на поръчки е за сметка на Потребителя, и когато последният желае закупените да бъдат доставени извън територията на Република България. В този случай, Потребителят следва да избере най-удобната за него куриерска фирма и да уведоми Доставчика за това на посочените в електронния магазин телефонен номер или електронен адрес.

(10) Всички поръчки се изпращат с опция преглед и тест преди заплащане. Когато Потребителят направи поръчка на два или повече различни размера /номера/ от един модел тениска, разходите по връщането на размера, който не съответства на този на Потребителя, се поема изцяло от последния.

Чл. 5. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя, спрямо който няма изискване за регистрация, при извършване на поръчката.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 6. (1) Електронният магазин предоставя възможност за подаване на поръчки от Потребителите, без регистрация, поради което за Потребителя не се генерират клиентски профил, име и парола.

(2) С попълване на данните си и натискане на бутона /чекбокса/ “ Прочел съм и съм съгласен с общите условия за ползване на сайта ”, при подаването на поръчка от Потребителя на Електронния магазин, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 7.(1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящияте общи условия, достъпни на адрес: https://www.muse2design.bg/terms-and-conditions

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при изрършване на поръчката.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита сключен от момента на извършване на поръчка от Потребител, след натискане на бутона /чекбокса/ „Прочел съм и съм съгласен с общите условия за ползване на сайта“. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребители данни са неверни и заблуждаващи.

Чл. 8. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

1. Потребителят прави поръчка за покупка, за което не се изисква предварителна регистрация, чрез добавяне на желаните продукти в „Количката“, следвайки стъпките, указани в електронния магазин, за да завърши и изпрати съответната Поръчка;

2. Добавянето на желаните продукти в „Количката“ без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката. Всеки добавен в количката продукт може да бъде закупен само ако е наличен;

3. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената.

6. Потвърждение на поръчката.

7. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката, чрез изпращане на електронно съобщение от Доставчика на посочения от Потребителя електронен адрес, съдържащо номера на подадената от Потребителя поръчка, поръчаната стока, дата на поръчката, начина на плащане и дължимата от Потребителя сума. (2) Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока или да анулира направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми клиента в следните случаи:

1. Съответните поръчани от Потребителите стоки не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка на по-рано обработени поръчки;

2. Неприемане от страна на банката-издадел на Потребителя на трансакцията при онлайн плащане;

3. Осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметката на Доставчика при онлайн плащания;

4. Предоставените от Потребителя данни в Електронния магазин са непълни и/или грешни;

5. Доставчикът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Потребителя продукт;

6. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка явно несъответства на пазарните цени на продукти от същия или подобен вид.

VI.СКЛЮЧВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита за сключен в момента, в който Доставчикът потвърди поръчката чрез изпращане на електронно съобщение до Потребителя на посочения от него електронен адрес. Електронното съобщение, което обективира потвърждението на поръчката съдържа номера на подадената от Потребителя поръчка, поръчаната стока, дата на поръчката, начина на плащане и дължимата от Потребителя сума.

(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от страна на Потребителя, Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при извършване на поръчката електронен адрес. Пълната информация, касаеща извършената покупка е изложена и е достъпна в изпратеното от Доставчика на Потребителя електронното съобщение, на посочения от Потребителя електронен адрес, което електронно съобщение обективира извършеното потвърждение на направената от Потребителя поръчка.

(3) Когато с една поръчка, Потребителят желае да закупи повече от една стоки, Доставчикът и Потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба за всяка една стока. В този случай, Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(4) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока, това не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, направени с една поръчка и доставени на Потребителя едновременно.

(5) При упражняване правото на отказ от договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочи точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правото си на отказ от договора.

Чл. 10. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките (авансово) или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Електронния магазин. Електронният магазин не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на поръчаните стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

(2) Цената на стоките, с включени всички данъци и такси, се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Електронния магазин.

(3) Стойността на транспортните разходи за доставка са изцяло за сметка на Потребителя.

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в електронния магазин на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Електронния магазин на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът е длъжен да посочи условията за доставка на отделните стоки в сайта на Електронния магазин.

(7) Доставчикът е длъжен да посочи преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. Приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя - при договор за продажба, или: а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока; б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част; в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока; Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(2) Когато Доставчикът не е предоставил на Потребителя информация за правото му на отказ от договора по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор от в срок една година и 14 дни, считано от датата по чл. 14, ал. 1 от настоящия Договор

(3) Когато търговецът предостави на Потребителя информацията за правото на отказ в срок една година от датата по чл. 14, ал. 1 от настоящия Договор, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите.

(4) Когато Потребителят иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 2 към настоящите Общи условия или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.

(5) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора по ал. 1, Доставчикът е длъжен да му възстанови в пълен размер платените за продуктите суми, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора. Възстановяването на платените за продуктите суми се извършва чрез използване на същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалното заплащане на стоката, освен ако Потребителят изрично не се съгласи за друг начин на възстановяване на платените суми. При всеки случай, възстановяването на платените за продуктите суми няма да бъде свързано с разходи за Потребителя.

(6) Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(7) Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Потребителя по ал. 5, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(9) При упражнено право на отказ от договора Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

(10) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл.15. (1) Доставчикът е длъжен да предаде на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Чл.16. (1) За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3. е годна за специалната употреба, желана от Потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока. (2) Доставчикът не е обвързан с публичните изявления по чл. 16, т. 4 от настоящия договор, ако докаже, че:

1. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или

2. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или

3. решението на Потребителя за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.

Чл. 17. Всяко несъответствие на стоката с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 18. Потребителят не може да оспори съответствието на стоката с договора за продажбата й, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.

Чл. 19. (1) При несъответствие на стоката с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай, Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Доставчика, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 20. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Доставчикът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е изцяло за сметка на Доставчика и е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 21. (1) При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато По