Menu
Your Cart

Възражение срещу обработване на лични данни

Възражение срещу обработване на лични данни

                                                                                    До ……………………………………………………………..

                                                                                    ЕИК………………………………………………………

                                                                                    гр. ……………………………

                                 

                                                                ВЪЗРАЖЕНИЕ

 

от ..........................................................................................................................................................................

                                                                        (име)

ЕГН:.............................................................. адрес: ..............................................................................................................................................................

електронен адрес: .......................................................................................................................................... телефон: .......................................................

Уважаеми господин/госпожо, На .............................. г., след извършена справка в ………………............................ установих, че личните ми данни са обработвани от ……………………………………….…………………………………

с цел ……………………………………… Бих желал/а да упражня правото си по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 и възразявам срещу обработването на личните данни, свързани с мен, във Вашата система и Ви призовавам да прекратите обработването.

Приложение:

1. ………………………………..

2. ............................................

3. ………………………………..

Дата: .......................... Подпис: ……………

гр. ...............................